09 01 2024

Bilindiği gibi, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre; ölçü ve ölçü aletlerinin 2 (İki) yılda bir periyodik

muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin

yaptırılması için beyanname verme süresi, her yıl ocak ayının başında başlayıp şubat ayının son günü mesai bitiminde

sona erecektir.

Buna göre, 2022 Yılında Damgalanan ve aşağıda nitelikleri ile müracaat yerleri belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinin,

ilgili birimlere müracaatlarının yapılması gerekmektedir.

1-) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından muayene edilecek Ölçü aletleri şunlardır:

TSE’ye yapılacak müracaatlar ücretleri ödenerek https://basvuruportal.tse.org.tr adresinden online olarak yapılacaktır.

a) Akaryakıt, LPG, Adblue, Tanker ve Cng Sayaçları, Akaryakıt Hacim Ölçekleri, Motorlu Taşıtlar Lastik Hava Basınç

Cihazları.

b) Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, Aks Kantarları, Hassas Kütle Ölçüleri (F1 ve

F2 Sınıfı), 5 kg’dan yukarı Kütle Ölçüleri, Demiryolu Yük ve Sarnıçlı Vagonları.

2-) Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

a) Otomatik tartı aletleri,

b) I ve II inci sınıf otomatik olmayan hassas tartı aletleri,

c) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen tartı aletleri dışındaki tartım kapasitesi 2000 kg ve altında

olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri.

3-) Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan

tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve

altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;

1) Masa terazileri,

2) Asma teraziler,

3) Tek kollu kantarlar,

4) İbreli teraziler.

4-) Periyodik muayene zamanı ve müracaat şekli aşağıdaki gibidir:

Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı

yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır.

Damga süresini doldurmuş Ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı

takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayı son günü mesai bitimine kadar periyodik muayene için başvurulması

gerekir. Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar

yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda, müracaat tarihi olarak evrakın muayenede yetkili kurumdaki kayıt tarihi

esas alınır.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına yapılan müracaatlarda,

muayene ve damga ücretlerinin ilgili hesap numaralarına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu dilekçe

ekinde yer alır. Yetkili muayene servislerince yapılan muayeneler için muayene ücreti muayene sonrasında tahsil

edilir.”

Tartı aletinin bulunduğu ilde yetkili muayene servisi/servisleri bulunması durumunda, kullanıcı sadece o

ildeki istediği yetkili muayene servisine başvurabilir. Başvurulan yetkili muayene servisi başvuruyu almak

zorundadır.

Aksi halde, Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatı yapmayanlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler

ve Ayar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ölçü ve tartı aleti başına 3.218,00 TL’den 64.352,00,00 TL’ye kadar idari

para cezası uygulanacaktır.

ÖNEMLİ NOT: PAZAR YERİ ESNAFI TARAFINDAN ACIPAYAM, SERİNHİSAR VE ÇAMELİ

İLÇE BELEDİYELERİNE YAPILAN MÜRACAATLAR İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE DE YAPILABİLİR.